DC0004 Tranh sơn mài thiếu nữ cầm quạt 50 X 70 cm

10.0 kg
€120,00