Lạt 100gr

€2,50

Gói được tầm 10 chiếc bánh ( 40 lạt)