2073 Viên gia vị Bò kho BẢO LONG

€0,95

75gr (4cube)